Passeig de l’Exposició, 111

· Habitatges · Lloguer
Habitatges de protecció oficial en lloguer

Detalls de la promoció

Informació de la promoció

La promoció consta d’un total de 8 habitatges de lloguer de protecció oficial de preu concertat, segons l’expedient de qualificació provisional 08-B-0007-18 concedit per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Relació d’habitatges pels quals s’obre el procés d’adjudicació

Veure Annex 1 del document adjunt

 

Àmbit geogràfic del qual s’admeten les sol.licituds

 

És condició indispensable per optar als habitatges objecte d’aquesta promoció que totes aquelles persones o unitats de convivència estiguin inscrites al Registre de Sol.licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona.

 

Contingent especial de reserva d’habitatges per a finalitats específiques

La promoció no consta de cap habitatge ni plaça d’aparcament adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

 

Condicions generals relatives al règim econòmic

 

 •  Data d’inici del procés de selecció:
  Aquest procediment s’iniciarà a l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Registre de Sol.licitants d’Habitge de protecció oficial de Barcelona mitjançant la seva web i a la web del Registre de Sol.licitants de Protecció Oficial de Catalunya (www.registresolicitants.cat).
 • Com es pot participar al sistema de selecció:
  D’acord amb la normativa vigent (article 101.1 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge), es prendrà com a base per a l’adjudicació el llistat de persones sol.licitants que proporcioni el Registre de Sol.licitants d’Habitge de protecció oficial de Barcelona, i aquesta es realitzarà mitjançant un sistema de concurrència, transparència i objectivitat. En aquest sentit podran participar totes les persones que figurin en el llistat abans mencionat.El llistat s’ha confeccionat a partir dels requisits acordats en funció de les característiques, el preu i el nombre d’habitatges. Aquests requisits són:

  • 1. Els habitatges aniran destinats a unitats de convivència de 1 a 4 membres inscrites al Registre de Sol.licitants d’habitatges amb protecció oficial fins a data d’inici del procediment.
  • 2. Del total d’habitatges a adjudicar, 2 tenen una ocupació màxima de 6 persones, 3 de 5 persones, 1 de 4 persones, 1 de 3 persones i 1 de 2 persones.
  • 3. La persona que figuri com a sol.licitant principal ha de viure a Barcelona. El 25% dels habitatges, és a dir dues unitats, es reservaran per unitats de convivencia dels barris de Poble Sec o Sant Antoni).
  • 4. Les persones adjudicatàries han de tenir una antiguitat mínima de 2 anys al padró de la ciutat de Barcelona.
  • 5. Els ingressos de la unitat de convivència han de ser com a mínim de 18.000€ i un màxim de 6,5 IRSC, en funció de l’habitatge.
  • 6. Les persones o unitats de convivència hauran d’acreditar que la quota del lloguer corresponent no supera, el 30% dels ingressos familiars de la unitat de convivència. En casos especials o particulars es podrà incrementar aquest percentatge, a criteri del promotor. El promotor donarà prioritat als interessats en l’arrendament de places d’aparcament conjuntament amb l’habitatge.A l’endemà de la publicació de l’anunci, FIMAR PROMOCIONS, SL enviarà un correu Electrònic massiu comunicant l’inici del procediment així com la documentació a aportar, a totes les persones incloses al llistat facilitat pel Registre de Sol.licitants d’Habitatge de protecció oficial de Barcelona. La comunicació es farà mitjançant correu electrònic, i alhora d’adjudicar els pisos es procedirà segons l’ordre de recepció de la documentació per part dels interessats.

 

 • Informació sobre el sistema de selecció de persones adjudicatàries i d’assignació dels habitatges:
  Les persones que formin part del llistat abans mencionat, que estiguin interessades en algun d’aquests habitatges hauran de facilitar les seves dades personals (nom, cognoms, telèfon de contacte i e-mail) a la direcció de correu Electrònic facilitat per FIMAR PROMOCIONS, SL, adjuntant la següent documentació de tots els membres de la unitat de convivència:

  • 1. Última declaració de renda o certificat d’ingressos en cas de no fer-la.
  • 2. Contractes de treball.
  • 3. Tres últimes nòmines.

  Una vegada facilitades les dades i la documentació el promotor valorarà les condicions dels aspirants, i si s’escau es posarà en contacte amb les persones sol.licitants mitjançant les dades indicades amb la finalitat de realitzar una entrevista per visitar l’habitatge i donar la informació necessària per poder prendre la decisió de llogar l’habitatge i annexes.

  El promotor no es responsabilitzarà de que les dades de contacte facilitades per les persones que opten als habitatges siguin correctes, o que aquestes, una vegada contactades no vulguin accedir a mantenir una entrevista concertada.

  Per a que el promotor pugui tramitar el contracte d’arrendament la persona sol.licitant haurà d’aportar una fotocòpia del DNI o NIE del titular o titulars de l’arrendament (unitat de convivència).

 • Preu de lloguer dels habitatges:
  En l’Annex 1 del document adjunt es detallen els preus de lloguer. Les condicions seran les següents:

  • 1. Signatura del contracte: el contracte d’arrendament se signarà en un termini no superior als deu dies des de la comunicació de l’acceptació de la persona sol.licitant per part del promotor. En cas de no formalitzar-se el contracte d’arrendament en el termini establert per causes no imputables a la promotora aquesta es reserva el dret de donar per desistida la persona llogatera de la seva decisió de llogar i es tornarà a disposar de l’habitatge i annex objecte de l’arrendament per a una altra persona sol.licitant.
  • 2. Contracte d’arrendament: el contracte d’arrendament es formalitzarà per una durada de 7 anys i la persona sol.licitant seleccionada haurà de fer el pagament del mes de fiança, de la garantia addicional de dos mesos, de la part proporcional del mes en curs i de la fiança per comandament a distància d’entrada al garatge si correspon. Els contractes d’arrendament es formalitzaran al carrer Mare de Déu del Coll, 84, entresol de Barcelona.

Plànols habitatges

Baixos 1a

Baixos 2a

1r 1a

1r 2a

1r 3a

1r 4a

2n 1a

2n 2a

Localització

PASSEIG DE L'EXPOSICIÓ 111 08004 BARCELONA

Adjunts

Agent

93 285 62 98

Fimar és una empresa constituïda l’any 1974, que exerceix la seva activitat des de llavors en el sector de la promoció i construcció d’edificis d’habitatges i aparcaments, exclusivament a la ciutat de Barcelona.

Contact
Message has been sent successfully.